top image overlay image

Deze privacyverklaring wordt op deze website vermeld in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is ontworpen om de privacywetgeving in heel Europa op één lijn te brengen en verfijnt de transparantievoorschriften voor de manier waarop bedrijven hun gegevensverwerking beschrijven.

Joep Teeken Sportpsycholoog, gevestigd te Aldeneikerweg 2, 6109 RJ Ohé en Laak, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De privacy van bezoekers van deze website en die van de (potentiële) cliënten wordt gerespecteerd. Alle verstrekte persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk verwerkt. De verkregen persoonsgegevens worden enkel in overeenstemming met de genoemde vernieuwde privacywetgeving verwerkt.

Categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden
Joep Teeken Sportpsycholoog verwerkt persoonsgegevens als er contact gezocht wordt voor het verstrekken van informatie en/of als er gebruik gemaakt wordt van geleverde diensten. Gegevens die Joep Teeken Sportpsycholoog nodig heeft voor de dienstverlening betreffen:

  • voor- en achternaam
  • geslacht
  • adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
  • telefoonnummer (mobiel of vast)
  • e-mailadres
  • daarnaast worden ook zogenaamde bijzondere persoonsgegevens verwerkt. In het kader van de dienstverlening van Joep Teeken Sportpsycholoog hebben dergelijke gegevens betrekking op gedachten en gevoelens die het (prestatie)gedrag positief dan wel negatief beïnvloeden. Deze gegevens worden verzameld via een interview, observatie en eventueel aan de hand van wetenschappelijke betrouwbare vragenlijsten en verwerkt in een dossier van de cliënt.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens
Joep Teeken Sportpsycholoog verwerkt persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

  • het verstrekken van informatie over de mogelijke diensten;
  • het maken van afspraken voor het starten en voortzetten van de begeleiding op het gebied van het optimaleren van het prestatiegedrag, talentontwikkeling en/of welzijn;
  • als sprake is van begeleiding voor het opstellen en het versturen van de facturen; en
  • het mogelijk maken van de begeleiding op het gebied van talentontwikkeling, optimaal presteren en welzijn.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Joep Teeken Sportpsycholoog gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Joep Teeken Sportpsycholoog zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken.

Bewaartermijn
De bewaartermijn van de persoonsgegevens is duidelijk en gesteld op 1 jaar na het einde van het samenwerking of zoveel langer als noodzakelijk is voor het doel waarvoor het dossier is aangelegd.

Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Joep Teeken Sportpsycholoog verstrekt geen persoonsgegevens aan derden zonder toestemming van de betreffende persoon of indien van toepassing die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt over deze persoon.

Beveiliging
Joep Teeken Sportpsychologie hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Zodoende zijn er passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Alleen Joep Teeken heeft toegang tot de voor andere afgeschermde gegevens en hij is verplicht tot geheimhouding van deze gegevens. Daarnaast worden de beveiligingsmaatregelen regelmatig gecontroleerd en geëvalueerd. Ook wordt er gebruik gemaakt van een SSL-certificaat ten behoeve van een veilige overdracht van gegevens en communicatie. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op Joep Teeken Sportpsycholoog.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Er wordt niet gegarandeerd dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Het wordt aangeraden om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten van betrokkenen
Indien u aan Joep Teeken Sportpsychologie persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar info@sportpsycholoogteeken.nl of door telefonisch contact via 06-20626789.

Vragen
Bij vragen en/of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met Joep Teeken Sportpsycholoog.

Deze privacyverklaring is opgesteld op 12 mei 2018.

Training Van Het Prestatiegedrag voor
image
Sport

Op het veld, op de baan, in het water.

image
Prestatieberoepen

In de schijnwerpers op het podium of als het over targets gaat.

image
Onderwijs

Onderwijs en boven wijs!

image
Beroepen met een verhoogd risico

Als het over leven en dood gaat …